سندبلاست شیشه

سند بلاست (مات کردن ) شیشه برای جلوگیری از دید یا ایجاد طرح ، نقش و نوشته بر روی شیشه مورد استفاده قرار می گیرد. شکلهای زیر چند نمونه طرح جالب سند بلاست را نشان می دهد
شما میتوانید طرح های مورد نظر خود را با این روش روی شیشه پیاده سازی نمایید